เหรียญเงิน O-Net ประจำปี 2558

  • Font size: Larger Smaller
  • Print

เหรียญเงิน O-Net ประจำปี 2558

โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ระดับเหรียญเงิน” จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ให้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559)

แหล่งข้อมูล: http://opec.go.th/ckfinder/userfiles/files/general/silver(1).pdf

 

Contact us

Please contact us to find out more about Panyarat High School.

  • Phone Number: +(66)-2635-6130-3

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.