โครงการค่ายพุทธรรม ณ วัดยานนาวา

  • Font size: Larger Smaller
  • Print

โครงการค่ายพุทธรรม ณ วัดยานนาวา

 

 

โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์จัดโครงการค่ายพุทธธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 

ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2559 รวม 2 วัน ณ วัดยานนาวา

มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทั้งสิ้น 42 คน

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดสำนึกที่ดีงามด้านคุณธรรม จริยธรรม

และมีพระศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

Contact us

Please contact us to find out more about Panyarat High School.

  • Phone Number: +(66)-2635-6130-3

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.