ปฏิทินโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ปีการศึกษา 2560
 
 
2-22 พ.ค. 60:  Edutainment Camp 2017 สำหรับนักเรียนชั้นม.1
 
11-13 พ.ค. 60: Singapore Trip สำหรับนักเรียนชั้นม.1
 
24 พ.ค. 60: เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560
 
24-28 ก.ค. 60: Half term break 1/2560
 
 
*ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*