ครูอรวีร์ รัตนเพียร

                                                                                                                   ผู้จัดการโรงเรียน