เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างมากต่อชีวิตประจำวันของทุกคน เช่น การติดต่อสื่อสาร, การดำเนินธุรกิจ และ การเข้าสังคม ดังนั้นโรงเรียน มัธยมปัญญารัตน์ ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญ ณ จุดนี้ จึงมุ่งสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นเน้นทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์รวมถึงกิจกรรมนอกหลักสูตรสำหรับนักเรียนนอกจากนักเรียนจะได้รับ ความรู้จากหลักสูตรซึ่งมีโครงสร้างและเนื้อหาถูกต้องตามหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการแล้วยังสามารถฝึกฝนและพัฒนาสำเนียงการออกเสียงที่ถูกต้องจาก อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการเรียนการสอนโดยตรงจากประเทศอังกฤษหรือ สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าของภาษา ซึ่งจะสามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม, ความคิด, ประสบการณ์ในมุมมองที่ต่างกัน เช่น ด้านอาหารการกิน, การแต่งกาย รวมถึงศิลปะและวรรณกรรม แม้ว่าทางโรงเรียนจะเน้นย้ำในการสร้างสรรค์พื้นฐานทักษะทางภาษา อังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพแก่นักเรียน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังปลูกฝังและอบรมนักเรียนภายใต้วัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมไทยด้วยเช่นกัน ทางโรงเรียนยังมุ่งเน้นในการเสริมหลักสูตรทางด้านวิชาการโดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อีกทั้งด้านงานวิจัย เพื่อสร้างเสริมความรู้ความสามารถให้กับนักเรียนได้อย่างเต็มภาคภูมิ

จากเอกสารของสำนักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในแก่นสาระหลักสูตรฯ’51(Curriculum Profile)

 

1)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ความรู้ ทักษะ และวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ความชื่นชม การเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในภาษาประจำชาติ

 

2)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การนำความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาการดำเนินชีวิต และศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์

 

3)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การนำความรู้ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และจิตวิทยาศาสตร์

 

4)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม
การอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข การเป็นพลเมืองดี เข้าใจรากเหง้าของตนเอง เรียนรู้จากอดีตที่สำเร็จ และพลาดพลั้ง ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา การเห็นคุณค่าของทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ความรักชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย

 

5)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ความรู้ ทักษะ และเจตคติในการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยของตนเองและผู้อื่น การป้องกันและปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธี และทักษะในการดำเนินชีวิต

 

6)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ความรู้ และทักษะในการคิดริเริ่ม จินตนาการ สร้างสรรค์งานศิลปะ สุนทรียภาพ และการเห็นคุณค่าทางศิลปะ

 

7)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
ความรู้ ทักษะ และเจตคติในการทำงาน การจัดการ การดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และการใช้เทคโนโลยี

 

8)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ความรู้ ทักษะ เจตคติ และวัฒนธรรมการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร การแสดงบทความรู้ และการประกอบอาชีพ

 

จัดว่าเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมเพิ่มเติมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเข้าร่วม และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างสมัครใจ และมีความสุข ตามความถนัด และความสนใจของตนเองอย่างแท้จริง

 

GCSE คือประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานความรู้ระดับมัธยมศึกษา ระดับ โอ( O-Level) ซึ่งเป็นการจบการศึกษาในปีที่ 11 (จาก 13ปี) ในระบบการศึกษาของอังกฤษที่จัดเป็น ระบบ 6-5-2 คือชั้นประถม 6 ปี(Primary Education) และในระดับมัธยม(Secondary Education) โดยแบ่งเป็นชั้นมัธยมต้น 5 ปี( O-Level) และมัธยมปลาย 2 ปี(A-Level หรือ 6th Form)

ส่วน IGCSE นั้นคือ GCSE สำหรับนักเรียนที่เรียนและต้องการสอบนอกประเทศอังกฤษ เพื่อทดสอบความรู้ตามหลักสูตร และมาตรฐานของระบบการศึกษาของอังกฤษ ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษ เช่น Oxford และ Cambridge จะมองดูผลการศึกษาถึงในระดับ O-Level เพื่อใช้พิจารณาในการรับนักศึกษาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยดังกล่าว

ดังนั้นการที่โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ได้พัฒนาหลักสูตร และเพิ่มความเข้มข้นทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ที่มั่นคงและหยั่งลึกให้แก่นักเรียน โดยมุ่งหวังที่จะใช้มาตรฐาน IGCSE มาเป็นเครื่องวัด เพื่อจะทำให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบระดับความรู้ได้กับนานาชาติ เพื่อการยอมรับและการศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษ