เพื่อจุดมุ่งหมายในการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ได้มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียน เช่น ห้องสมุดที่ทันสมัยและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนทั้งหมด มีโรงยิมสำหรับกิจกรรมกีฬา รวมถึงห้องอาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัยซึ่งควบคุมโดยนักโภชนาการ โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนแต่ละคนและปรับเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ทุก 3 ปี และบอร์ดอัจฉริยะติดตั้งทุกห้องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

   

เพื่อจุดมุ่งหมายในการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ได้มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียน เช่น ห้องสมุดที่ทันสมัยและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนทั้งหมด มีโรงยิมสำหรับกิจกรรมกีฬา รวมถึงโรงอาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัยซึ่งควบคุมโดยนักโภชนาการ โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนแต่ละคนและบอร์ดอัจฉริยะติดตั้งทุกห้องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

   

 แสดงความสามารถทางด้านศิลปะการแสดง ดนตรี ทักษะด้านความคิดอื่นๆ นอกบทเรียน ยังจำเป็นต่อการพัฒนาของเด็กทางด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญาอีกด้วย โรงเรียนจึงสนับสนุนให้นักเรียนสนุกสนานกับการเล่นดนตรีและสร้างสรรค์งาน ศิลปะโดยมีการตระเตรียมห้องเฉพาะสำหรับซ้อมเล่นดนตรีโดยมีครูผู้เชี่ยวชาญ แต่ละสาขาดนตรีให้การสอนและแนะนำ รวมถึงห้องศิลป์สำหรับแสดงผลงานซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษา ผลงาน เกียรติบัตร รางวัลต่างๆ ของนักเรียนทั้งยังเป็นการแสดงความชื่นชมและสื่อให้เห็นถึงความสำเร็จของ นักเรียนที่ผ่านมา