Articles

 

การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

 

การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559

ณ หอประชุม วิจิตรา รัตนเพียร

     

      

---------------------------------------------------------------------

 

การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 

การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุม วิจิตรา รัตนเพียร

 

        

        

 

 

การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

 

โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์จัดการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ในวันที่ 19 กันยายน 2558 

โดยผู้ปกครองทุกท่านจะได้พบคุณครูประจำชั้น และ คุณครูประจำวิชา เพื่อปรึกษาผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งรับทราบข้อมูลโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ณ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ทัศนศึกษาเมืองลอส แองเจลิส ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเมษายน ปี 2559 


โดยท่านผู้ปกครองสามารถสมัคร และ รับข้อมูลเพิ่มเติมได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

รายละเอียดเพิ่มเติม : โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ณ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย