มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 

โรงเรียนมัธยมปัญญารัตนนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559 หรือ National Science and Technology Fair 2016 

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-28 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีและของประเทศ จัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมจากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ แสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่นำสมัย สามารถสร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย โดยเป็นโอกาสที่ประชาชนและเยาวชนทั่วไปจะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ ได้รับประสบการณ์ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนาน ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นการคิดและการตั้งคำถาม และนำไปสู่การเป็นผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางวิทยาศาสตร์ต่อไป รูปแบบของกิจกรรมในงานคล้ายเทศกาลวิทยาศาสตร์ (science festival) ในหลายประเทศ คือประกอบด้วย การจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบทันสมัยที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วม (interactive exhibition) โดยเน้นหัวข้อที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (New S-Curve) นอกจากนี้ยังนำเสนอประเด็นการเปลี่ยนแปลงของวิกฤตโลก เช่น ภาวะโลกร้อนกับความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และอื่น ๆ โดยเป็นการรวมพลังของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อจัดแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ผลงานการวิจัย เทคโนโลยีและนวตกรรมของประเทศไทยและต่างประเทศ การประกวดและแข่งขันทางวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนและประชาชน กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Hands-on ในแนวทางสะเต็มศึกษาสำหรับทุกช่วงวัย การประชุม สัมมนา อภิปราย ฝึกอบรมทางวิทยาศาสตร์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการแสดงสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ในปี 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กำหนดจัด งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2559 หรือ National Science and Technology Fair 2016 ภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

...

การอบรม Mind Map และความจำ ปีการศึกษา 2559

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ทางโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ได้จัดการอบรม Mind Map และความจำ โดยวิทยากร : คุณลัดดาวัลย์ ชูช่วย จากสมาคมความคิดสร้างสรรค์ความจำและการเล่น ให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องกระบวนการคิดและจำอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องการเรียน การทำงานเป็นที และการสอบ ได้อย่างดี

...

 
 
 

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ วัดแก้วแจ่มฟ้า ถนนสี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ

 

โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ และ คุณครูหมวดภาษาไทย เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่ในหัวข้อกิจกรรม "สดุดีจินตกวี ศรีสยาม" โดยรายการแข่งขันมีดังนี้

 

...

School Calendar : Academic Year 2016

ปฏิทินงาน ปีการศึกษา 2559

 
 
 

Contact us

Please contact us to find out more about Panyarat High School.

  • Phone Number: +(66)-2635-6130-3

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.